Om Stare samhällsförening

Om Stare samhällsförening

 

Ni äger inte bara en fin fastighet utan är även medlem i en samfällighetsförening. Föreningen skall tillvarata medlemmars intressen och förvalta föreningens egendom.

Samfälligheten har årsmöte i augusti varje år och då är det viktigt att vara med eftersom beslut som får ekonomiska konsekvenser för er kan tas. Då väljs även en styrelse och trivselgrupp. Alla är välkomna att lämna in motioner till årsmötet. Vi vill också informera om att det är en ideell verksamhet och att de som sitter i styrelse och trivselgrupp arbetar utan ekonomisk ersättning.

Samfällighetens avgift betalas i oktober månad och i den ingår underhåll av vägar och gemensamhetsytor (lekplats mm).

Som boende här på Stare, har vi städ och fixar dag 2 gånger per år (vår/höst), då hjälps vi åt att fixa och dona på våra gemensamma ytor på området.

Vi har också en sk ”Vandringspärm”. Pärmen roterar runt bland våra hushåll, och man ansvarar för den en vecka i taget. Under den veckan man blivit tilldelad, har den fastigheten ansvar för att gräset blir klippt och att det ser fint ut runt lekplatsen.

Vid våra postlådor finns också en informationstavla, där vi hänger upp medelanden när det är något på gång i området till exempel årsmöten och fix/städ dagar.

 

För att öka trivseln för alla i området, har vi under årsmötena kommit fram till en policy:

 

Diken utanför våra tomter skall hållas rena, ogräs och skräp bör tas bort för att de skall fungera

Diken utanför tomterna får inte läggas igen eller kulverteras, (vid frågor om detta kontakta styrelsen)

Hörntomter skall hålla buskage, häckar och sly nere

Vägar och vändplaner i området får ej blockeras

Parkering av bilar skall i första hand ske på egen tomtmark

För att använda samfällighetens mark för eget bruk behövs godkännande av de 4 närmaste grannarna och skriftlig förfrågan till styrelsen. Stare Samfällighetsförening äger rätten att om så i framtiden behövs, utan ersättning, kräva att den enskilde medlemmen återställer marken i sitt ursprungliga skick.

Vinterväglag sköts av föreningen. (Upp till 10 cm, därefter kommunalt.) Sand/salt lådor står till förfogande i backen. Allas ansvar!

Tänk på att det finns många barn i vårt område, så kör försiktigt och meddela era besökare detta också.

 

Vi hoppas ni skall trivas här på Stare och önskar er varmt välkommen hit.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen